First semester

Chapter 1

scarcity – vzácnost

economics – ekonomie

efficiency – efektivita

equality – rovnost

opportunity cost – náklady obětované příležitosti

rational people – racionální lidé

marginal change – mezní změna

incentive – podnět

market economy – trhová ekonomika

property rights – vlastnické právo

market failure – selhání trhu

externality – externalita

market power – tržní síla

productivity – produktivita

inflation – inflace

business cycle – hospodářský cyklus

Chapter 2

circular-flow diagram – ekonomický okruh

production possibilities frontier – hranice produkčních možností

microeconomics – mikroekonomie

macroeconomics – makroekonomie

positive statements – pozitivní výrok

normative statements – normativní výrok

Chapter 3

absolute advantage – absolutní výhoda

opportunity cost – náklady příležitosti

comparative advantage – komparativní výhoda

imports – dovoz

exports – vývoz

Chapter 4

market – trh

competitive market – konkurenční trh

quantity demanded – množství poptávané

law of demand – zákon poptávky

demand schedule – tabulka poptávky

demand curve – křivka poptávky

normal good – normální statek

inferior good – podřadný statek

substitutes – substituty

complements – komplementy

quantity supplied – množství nabízené

law of supply – zákon nabídky

supply schedule – tabulka nabídky

supply curve – křivka nabídky

equilibrium – rovnováha

equilibrium price – rovnovážná cena

equilibrium quantity – rovnovážné množství

surplus – převis nabídky

shortage – převis poptávky

law of supply and demand – zákon nabídky a poptávky

Chapter 5

elasticity – elasticita

price elasticity of demand – cenová elasticita poptávky

total revenue – celkový příjem

income elasticity of demand – důchodová elasticita poptávky

cross-price elasticity of demand – křížová elasticita poptávky

price elasticity of supply – cenová elasticita nabídky

Chapter 6

price ceiling – cenový strop

price floor – minimální cena

tax incidence – dopad daní

Chapter 7

welfare economics – ekonomie blahobytu

willingness to pay – ochota platit

consumer surplus – přebitek spotřebitele

cost – náklady

producer surplus – přebytek výrobce

efficiency – efektivnost

equality – rovnost

Chapter 8

deadweight loss – náklady mrtvé váhy

Chapter 9

world price – světová cena

tariff – clo

Chapter 10

externality – externalita

internalizing the externality – internalizace externalit

corrective tax – Pigouova daň

Coase theorem – Coaseův teorém

transaction costs – transakční náklady

Chapter 11

excludability – vylučitelnost

rivalry in consumption – rivalita

private goods – soukromné statky

public goods – veřejné statky

common resources – společné zdroje

club goods – klubovní statky

free rider – čern pasažér

cost-benefit analysis – analýza nákladů a přínosů

Tragedy of the Commons – tragédie obecní pastviny

Chapter 12

budget deficit – deficit rozpočtu

budget surplus – přebytek rozpočtu

average tax rate – průměrná daňová sazba

marginal tax rate – mezní daňová sazba

lump-sum tax – paušální daň

benefits principle – princip užitku

ability-to-pay principle – princip schopnosti platit

vertical equity – vertikální spravedlnost

horizontal equity – horizontální spravedlnost

proportional tax – proporcionální daň

regressive tax – regresivní daň

progressive tax – progresivní daň

Chapter 13

total revenue – celkové příjmy

total cost – celkové náklady

profit – zisk

explicit costs – přímé náklady

implicit costs – nepřímé náklady

economic profit – ekonomický zisk

accounting profit – účetní zisk

production function – produkční funkce

marginal product – mezní produkt

diminishing marginal product – klesající mezní produkt

fixed costs – fixní náklady

variable costs – variabilní náklady

average total cost – průměrné celkové náklady

average fixed cost – průměrné fixní náklady

average variable cost – průměrné variabilní náklady

marginal cost – mezní náklady

efficient scale – efektivní rozsah

economies of scale – rostoucí výnosy z rozsahu

diseconomies of scale – klesající výnosy z rozsahu

constant returns to scale – konstantní výnosy z rozsahu

Chapter 14

competitive market – konkurenční trh

average revenue – průměrný příjem

marginal revenue – mezní příjem

sunk cost – utopené náklady

Chapter 15

monopoly – monopol

natural monopoly – přirozený monopol

price discrimination – cenová diskriminace

Chapter 16

monopolistic competition – monopolistická konkurence

Chapter 17

oligopoly – oligopol

game theory – teorie her

collusion – koluze (tajná dohoda)

cartel – kartel

Nash equilibrium – Nashova rovnováha

prisoners’ dilemma – vězňovo dilema

dominant strategy – dominantní strategie

Chapter 18

factors of production – výrobní faktory

production function – produkční funkce

marginal product of labor – mezní produkt práce

diminishing marginal product – klesající mezní produkt

value of the marginal product – hodnota mezního produktu

capital – kapitál

Chapter 19

compensating differential – kompenzující rozdíly

human capital – lidský kapitál

union – odbory

strike – stávka

efficiency wages – efektivní mzdy

discrimination – diskriminace

Chapter 20

poverty rate – míra chudoby

poverty line – hranice chudoby

in-kind transfers – transfery v naturáliích

life cycle – životní cyklus

permanent income – permanentní důchod

utilitarianism – utilitarismus

utility – užitek

liberalism – liberalismus

maximin criterion – maximinové kritérium

social insurance – sociální zabezpečení

libertarianism – libertariánství

welfare – blahobyt

negative income tax –záporná daň z příjmu

Chapter 21

budget constraint – rozpočtové omezení

indifference curve – indiferenční křivka

marginal rate of substitution – mezní míra substituce

perfect substitutes – dokonalé substituty

perfect complements – dokonalé komplementy

income effect – důchodový efekt

substitution effect – substituční efekt

Giffen good – Giffenův statek

Chapter 22

moral hazard – morální hazard

agent – komisionář

principal – komitent

adverse selection – nepříznivý výběr

signaling – signalizace

screening – screening

political economy – politická ekonomie

Condorcet paradox – Condorcetův paradox

Arrow’s impossibility theorem – Arrowův teorém nemožnosti

median voter theorem – teorém středního voliče

behavioral economics – behaviorální ekonomie

Second semester

Chapter 23

microeconomics – mikroekonomie

macroeconomics – makroekonomie

gross domestic product (GDP) – hrubý domácí produkt (HDP)

consumption – spotřeba

investment – investice

government purchases – vládní výdaje

net exports – čistý vývoz

nominal GDP – nominální HDP

real GDP – reálný HDP

GDP deflator – deflátor HDP

Chapter 24

consumer price index – index spotřebitelských cen

inflation rate – míra inflace

producer price index – index cen výrobců

indexation – indexace

nominal interest rate – nominální úroková míra

real interest rate – reálná úroková míra

Chapter 25

productivity – produktivita

physical capital – fyzický kapitál

human capital – lidský kapitál

natural resources – přírodní zdroje

technological knowledge – technologické znalosti

diminishing returns – klesající výnosy

catch-up effect – efekt dohánění

Chapter 26

financial system – finanční systém

financial markets – finanční trhy

bond – obligace

stock – akcie

financial intermediaries – finanční zprostředkovatelé

mutual fund – vzájemný fond

national saving – národní úspory

private saving – soukromé úspory

public saving – veřejné úspory

budget surplus – rozpočtový přebytek

budget deficit – rozpočtový deficit

market for loanable funds – trh zapůjčitelných fondů

crowding out – vytěsňování

Chapter 27

finance – finance

present value – současná hodnota

future value – budoucí hodnota

compounding – složené (úročení)

risk aversion – averze k riziku

diversification – diverzifikace

firm-specific risk – riziko pouze pro specifickou firmu

market risk – riziko pro trh

fundamental analysis – fundamentální analýza

efficient markets hypothesis – teorie efektivních trhů

informational efficiency – informační efektivita

random walk – náhodná procházka

Chapter 28

labor force – pracovní síla

unemployment rate – míra nezaměstnanosti

labor-force participation rate – ekonomicky aktivní obyvatelstvo

natural rate of unemployment – přirozená míra nezaměstnanosti

cyclical unemployment – cyklická nezaměstnanost

discouraged workers – odrazení pracovníci

frictional unemployment – frikční nezaměstnanost

structural unemployment – strukturální nezaměstnanost

job search – vyhledávání práce

unemployment insurance – pojištění v nezaměstnanosti

union – odbory

collective bargaining – kolektivní vyjednávání

strike – stávka

efficiency wages – efektivnostní mzda

Chapter 29

money – peníze

medium of Exchange – prostředek směny

unit of account – účetní jednotka

store of value – uchovatel hodnoty

liquidity – likvidita

commodity money – komoditní peníze

fiat money – peníze s nuceným oběhem

currency – oběživo

demand deposits – vklady na požádání

Federal Reserve (Fed) – Federální rezervní systém (FED)

central bank – centrální banka

money supply – nabídka peněz

monetary policy – monetární politika

reserves – rezervy

fractional-reserve banking – bankovnictví s částečnými rezervami

reserve ratio – rezervní poměr

money multiplier – peněžní multiplikátor

bank capital – bankovní kapitál

leverage – vložit vypůjčené peníze

leverage ratio – koeficient zadlužení

capital requirement – kapitálová přiměřenost

open-market operations – operace na volném trhu

discount rate – diskontní sazba

reserve requirements – povinné rezervy

federal funds rate – sazba federálních fondů

Chapter 30

quantity theory of money – kvantitativní teorie peněz

nominal variables – nominální veličiny

real variables – reálné veličiny

classical dichotomy – klasická dichotomie

monetary neutrality – neutralita peněz

velocity of money – rychlost oběhu peněz

quantity equation – kvantitativní rovnice

inflation tax – inflační daň

Fisher effect – Fisherův efekt

shoeleather costs – náklady opotřebení bot

menu costs – náklady jídelníčku

Chapter 31

closed economy – uzavřená ekonomika

open economy – otevřená ekonomika

exports – vývozy

imports – dovozy

net exports – čisté vývozy

trade balance – obchodní bilance

trade surplus – přebytek obchodní bilance

trade deficit – deficit obchodní bilance

balanced trade – vyrovnaná obchodní bilance

net capital outflow – čisté zahraniční investice

nominal exchange rate – nominální měnový kurs

appreciation – apreciace (zhodnocení)

depreciation – depreciace (znehodnocení)

real exchange rate – reálný měnový kurs

purchasing-power parity – parita kupní síly

Chapter 32

trade policy – obchodní politika

capital flight – prudký odliv kapitálu

Chapter 33

Recession – recese

Depression – deprese

model of aggregate demand and aggregate supply – model agregátní poptávky a nabídky

aggregate-demand curve – křivka agregátní poptávky

aggregate-supply curve – křivka agregátní nabídky

natural rate of output – přirozená míra produkce

stagflation – stagflace

Chapter 34

theory of liquidity preference – teorie preference likvidity

fiscal policy – fiskální politika

multiplier effect – multiplikační efekt

crowding-out effect – vytěsňovací efekt

automatic stabilizers – automatické stabilizátory

Chapter 35

Phillips curve – Phillipsova křivka

natural-rate hypothesis – hypotéza přirozené míry

supply shock – nabídkový šok, náhlý nedostatek základních zdrojů

sacrifice ratio – koeficient obětování

rational expectations – racionální očekávání